Kanji linked to Stroke Order Diagrams at WINTTK.com for Level 1 and 2

All diagrams are labeled Copyright© Alpha Inc All Rights Reserved ; please respect their claim to copyright.
Click a Kanji to view a GIF diagram, then navigate backwards (browser BACK arrow) to return to this list.

Level 1

  一
  右
  雨
  円
  王
  音
  下
  火
  花
  貝
  学
  気
  九
  休
  玉
  金
  空
  月
  犬
  見
  五
  口
  校
  左
  三
  山
  子
  四
  糸
  字
  耳
  七
  車
  手
  十
  出
  女
  小
  上
  森
  人
  水
  正
  生
  青
  夕
  石
  赤
  千
  川
  先
  早
  草
  足
  村
  大
  男
  竹
  中
  虫
  町
  天
  田
  土
  二
  日
  入
  年
  白
  八
  百
  文
  木
  本
  名
  目
  立
  力
  林
  六

Level 2

  引
  羽
  雲
  園
  遠
  何
  科
  夏
  家
  歌
  画
  回
  会
  海
  絵
  外
  角
  楽
  活
  間
  丸
  岩
  顔
  汽
  記
  帰
  弓
  牛
  魚
  京
  強
  教
  近
  兄
  形
  計
  元
  言
  原
  戸
  古
  午
  後
  語
  工
  公
  広
  交
  光
  考
  行
  高
  黄
  合
  谷
  国
  黒
  今
  才
  細
  作
  算
  止
  市
  矢
  姉
  思
  紙
  寺
  自
  時
  室
  社
  弱
  首
  秋
  週
  春
  書
  少
  場
  色
  食
  心
  新
  親
  図
  数
  西
  声
  星
  晴
  切
  雪
  船
  線
  前
  組
  走
  多
  太
  体
  台
  地
  池
  知
  茶
  昼
  長
  鳥
  朝
  直
  通
  弟
  店
  点
  電
  刀
  冬
  当
  東
  答
  頭
  同
  道
  読
  内
  南
  肉
  馬
  売
  買
  麦
  半
  番
  父
  風
  分
  聞
  米
  歩
  母
  方
  北
  毎
  妹
  万
  明
  鳴
  毛
  門
  夜
  野
  友
  用
  曜
  来
  里
  理
  話