Romaji for Japanese jōyō kanji from ABOUT* (GIFs)

Links to Jim Rose stroke order images (GIF's)

GIF images link about.com kanji pages

kana added by G. Robert Shiplett, LogiqueWerks.com 2012
When it seemed helpful, "on" are in bold and "kun" in italic

a   ·
aba(ku)   ·
aba(reru)   ·
a(biru)   ·
abura   ·
a(ete)   ·
a(garu), a(geru)   ·
ai   ·
ai~   ·
aida   ·
aji   ·
aji(wau)   ·
aka   ·
akatsuki    ·
aka(rui)   ·
ake   ·
a(keru)   ·
aki   ·
akina(u)   ·
aki(raka)   ·
a(ku)   ·
aku   ·
ama   ·
ama(eru)   ·
ama(i)   ·
ame   ·
~a(mi)   ·
a(mu)   ·
ana   ·
anado(ru)   ·
an   ·
ane   ·
ani   ·
ao   ·
ao(gu)   ·
ara~   ·
ara(i)   ·
araso(u)   ·
ara(ta)   ·
arata(meru)   ·
ara(u)   ·
arawa(reru)   ·
arawa(su)   ·
a(reru)   ·
a(ru)   ·
aru(ku)   ·
asa   ·
asa(i)   ·
ase   ·
ase(ru)   ·
ashi   ·
aso(bu)   ·
atai   ·
atama   ·
atara(shii)   ·
ata(ri)   ·
a(taru)   ·
a(teru)   ·
atata(kai)   ·
atata(maru)   ·
ato   ·
atsu   ·
atsu(i)   ·
atsuka(i)   ·
atsuka(u)   ·
atsu(maru)   ·
atsu(meru)   ·
a(u)   ·
awa(i)   ·
awa(re)   ·
awa(remu)   ·
awa(seru)   ·
a(waseru)   ·
awa(tadashii)   ·
awa(teru)   ·
ayama(ru)   ·
ayama(tsu)   ·
aya(shii)   ·
aya(shimu)   ·
ayatsu(ru)   ·
ayu(mu)   ·
aza   ·
azamu(ku)   ·
aza(yaka)   ·
azu(karu)   ·
azu(keru)   ·

ba   ·
bachi   ·
bai   ·
ba(kasu)   ·
ba(keru)   ·
baku   ·
ban   ·
~ba(ri)   ·
batsu   ·
~ be   ·
bei   ·
ben   ·
beni   ·
betsu   ·
bi     ·
~bi(ki)    ·
bin   ·
bo        ·
boko   ·
boku   ·
bon   ·
~bo(ri)   ·
~boshi   ·
bou     ·
bu      ·
bun   ·
~bune   ·
bu(ru)   ·
~bushi   ·
buta   ·
butsu   ·
byaku   ·
byou   ·

cha   ·
chaku   ·
chi   ·
chichi   ·
chiga(eru)   ·
chiga(u)   ·
chigi(ru)   ·
chii(sai)   ·
chiji(mu)   ·
chiji(reru)   ·
chika(i)   ·
chikara   ·
chika(u)   ·
chiku   ·
chin   ·
chi(rasu)   ·
chi(ru)   ·
chitsu   ·
cho   ·
choku   ·
chou   ·
chuu   ·

da   ·
dai   ·
~daka   ·
~da(ki)   ·
daku   ·
dama   ·
dan   ·
~dana   ·
~dao(re)   ·
da(su)   ·
datsu   ·
de   ·
dei   ·
deko   ·
den   ·
de(ru)   ·
do   ·
~doki   ·
dokoro   ·
doku   ·
don   ·
~dono   ·
~do(ri)   ·
doro   ·
dou   ·

e   ·
eda   ·
ei   ·
ega(ku)   ·
eki     ·
e(mu)   ·
en     ·
era(bu)   ·
era(i)   ·
eri   ·
e(ru)   ·
etsu   ·

fu   ·
fuchi   ·
fuda   ·
fude   ·
fue   ·
fu(eru)   ·
fuka(i)   ·
fuka(maru)   ·
fu(keru)   ·
fuku   ·
fu(ku)   ·
fuku(meru)   ·
fuku(mu)   ·
fukuro   ·
fumi   ·
fu(maeru)   ·
fu(mu)    ·
fun   ·
funa~   ·
fune     ·
fu(reru)   ·
fu(ri)   ·
fu(ru)   ·
furu(eru)   ·
furu(i)   ·
furu(u)   ·
fuse(gu)   ·
fu(seru)   ·
fushi   ·
fu(su)   ·
futa   ·
futata(bi)   ·
futa(tsu)   ·
futo(i)   ·
futokoro   ·
futo(ru)   ·
futsu   ·
fuu   ·
fu(yasu)   ·
fuyu   ·

ga       ·
gai     ·
gaki   ·
~gaki   ·
gaku   ·
gan    ·
gane   ·
gara   ·
gat   ·
~gata   ·
~gata(i)   ·
gatsu   ·
ge   ·
gei   ·
geki   ·
gen   ·
getsu   ·
gi     ·
~gimi   ·
gin   ·
~ giwa   ·
go   ·
goku   ·
gon   ·
goto(shi)   ·
gou   ·
gu   ·
gumo    ·
gun   ·
gurai   ·
guu   ·
gyaku   ·
gyo   ·
gyoku   ·
gyou   ·
gyuu   ·

ha   ·
haba   ·
haba(mu)   ·
habu(ku)   ·
hachi   ·
hada   ·
ha(eru)   ·
hagane   ·
hage(shii)   ·
haha   ·
hai   ·
hai(ru)   ·
haji(maru)   ·
haji(me)   ·
haji(meru)   ·
haka   ·
haka(ru)   ·
hako   ·
hako(bu)   ·
haku   ·
ha(ku)   ·
hama   ·
han   ·
hana   ·
hanaha(da)   ·
hanaha(dashii)   ·
hanashi   ·
hana(su)   ·
hana(tsu)   ·
hane   ·
ha(neru)   ·
hara   ·
~ hara(i)   ·
hara(u)   ·
ha(re)   ·
ha(reru)   ·
hari   ·
haru   ·
ha(ru)   ·
hasa(maru)   ·
hasa(mu)   ·
hashi   ·
hashira   ·
hashi(ru)   ·
hat~   ·
hata   ·
hatake   ·
hatara(ku)   ·
ha(tasu)   ·
hate(ru)   ·
hatsu   ·
haya(i)   ·
hayashi    ·
hazukashi(meru)   ·
hazu(mu)   ·
hebi   ·
heda(taru)   ·
heda(teru)   ·
hei   ·
heki   ·
hen   ·
he(rasu)   ·
he(ru)   ·
hi   ·
hibi(ku)   ·
hidari   ·
hi(eru)   ·
higashi   ·
hi(ideru)   ·
hijiri   ·
hika(e)   ·
hika(eru)   ·
hikari   ·
hika(ru)   ·
hiki   ·
hiki(iru)   ·
hi(ku)   ·
hiku(i)   ·
hima   ·
hime   ·
hi(meru)   ·
hin   ·
hira   ·
hiro(i)   ·
hiro(u)   ·
hiru   ·
hi(ru)   ·
hiso(mu)   ·
hitai   ·
hita(ru)   ·
hita(su)   ·
hito   ·
hito(ri)   ·
hito(shii)   ·
hito(tsu)   ·
hitsu   ·
hitsuji   ·
ho   ·
hodo   ·
hodoko(su)   ·
hoga(raka)   ·
hoka   ·
hoko(ru)   ·
hoku   ·
hon   ·
hone   ·
honoo   ·
hora   ·
ho(ru)   ·
hoshi   ·
hoshi(i)   ·
hoso(i)   ·
hos(suru)   ·
hotaru   ·
hotoke   ·
hotsu   ·
hou   ·
houmu(ru)   ·
hyaku   ·
hyou   ·

i   ·
~i   ·
ichi   ·
ichijiru(shii)   ·
ido(mu)   ·
ie   ·
ika(ru)   ·
ike   ·
iki   ·
ikidoo(ru)   ·
ikio(i)   ·
i(kiru)   ·
iko(i)   ·
iko(u)   ·
iku   ·
iku~   ·
i(ku)   ·
ikusa   ·
iku(tsu)   ·
ima   ·
ima(da)   ·
imashi(meru)   ·
i(mawashii)   ·
imo   ·
imouto    ·
i(mu)   ·
in   ·
ina   ·
ina~   ·
ine   ·
inochi   ·
ino(ru)   ·
inu   ·
i(reru)   ·
iro   ·
irodo(ru)   ·
i(ru)   ·
isagiyo(i)   ·
isa(mu)   ·
isao   ·
ishi   ·
ishizue   ·
iso(gu)   ·
ita   ·
itadaki   ·
itada(ku)   ·
ita(i)   ·
ita(mu)   ·
ita(ru)   ·
ita(su)   ·
ito   ·
itona(mu)   ·
ito(shii)   ·
itsu   ·
itsuku(shimu)   ·
itsu(tsu)   ·
itsuwa(ru)   ·
i(u)   ·
iwa   ·
iwa(u)   ·
iya   ·
iya(shii)   ·
iya(shimu)   ·
izumi   ·

ja   ·
jaku   ·
ji   ·
~ji   ·
jiki   ·
jiku   ·
jin   ·
~ jirushi   ·
jitsu   ·
jo   ·
joku   ·
jou   ·
ju   ·
juku   ·
jun   ·
jutsu   ·
juu   ·

ka   ·
kabu   ·
kado   ·
kaeri(miru)   ·
kae(ru)   ·
ka(eru)   ·
kae(su)   ·
kagami   ·
kagaya(ku)   ·
kage   ·
kagi(ri)   ·
kagi(ru)   ·
kai   ·
kaiko   ·
kaka(geru)   ·
kakari   ·
kaka(ru)   ·
ka(karu)   ·
ka(karu)   ·
kaka(waru)   ·
ka(keru)   ·
kaki   ·
kako(mu)   ·
kako(u)   ·
kaku     ·
ka(ku)   ·
kaku(reru)   ·
kaku(su)   ·
kama(eru)   ·
kama(u)   ·
kami    ·
kamo(su)   ·
kan   ·
kan~   ·
kana   ·
kana(deru)
kanara(zu)   ·
kana(shii)   ·
kana(shimu)   ·
kane   ·
ka(neru)   ·
kanga(eru)   ·
kanmuri   ·
kano   ·
kao   ·
kao(ri)   ·
kao(ru)   ·
kara   ·
kara(i)   ·
karada   ·
kari   ·
ka(ri)   ·
ka(riru)   ·
karu(i)   ·
ka(rasu)   ·
kare   ·
ka(reru)   ·
karo(yaka)   ·
ka(ru)   ·
kasa   ·
kasa(neru)   ·
kase(gu)   ·
kashi~   ·
kashiko(i)   ·
kashira   ·
ka(su)   ·
kasu(ka)   ·
kat   ·
kata   ·
katachi   ·
kata(i)    ·
kataki   ·
katamari   ·
kata(meru)   ·
katamu(keru)   ·
katamu(ku)   ·
katana   ·
kata(ru)   ·
katsu   ·
ka(tsu)   ·
katsu(gu)   ·
ka(u)   ·
kawa   ·
kawa(ku)   ·
ka(wari)   ·
ka(waru)   ·
kaza~   ·
kaza(ri)   ·
kaza(ru)   ·
kaze   ·
kazu   ·
kazo(eru)   ·
ke   ·
kega(su)   ·
kei     ·
kemono   ·
kemuri   ·
kemu(ru)   ·
ken     ·
ke(su)   ·
ketsu   ·
kezu(ru)   ·
kewa(shii)   ·
ki     ·
kibi(shii)   ·
kichi   ·
ki(eru)   ·
ki(koeru)   ·
kiku   ·
ki(ku)   ·
ki(maru)   ·
ki(meru)   ·
kimi   ·
kimo   ·
kin   ·
kira(u)   ·
ki(reru)   ·
ki(ru)   ·
kishi   ·
kiso(u)   ·
kita   ·
kita(eru)   ·
kitana(i)   ·
kitsu     ·
kizu   ·
kiwa   ·
kiwa(maru)   ·
kiwa(meru)   ·
kiyo(i)   ·
kiyo(meru)   ·
kiza(mi)   ·
kiza(mu)   ·
kiza(shi)   ·
kiza(su)   ·
kizu(ku)   ·
ko   ·
koba(mu)   ·
koe   ·
ko(eru)   ·
ko(geru)   ·
kogo(eru)   ·
ko(i)   ·
kokono(tsu)   ·
kokoro   ·
kokoro(miru)   ·
kokoroyo(i)   ·
kokorozashi   ·
kokoroza(su)   ·
koku   ·
koma(kai)   ·
koma(ru)   ·
kome   ·
kome(ru)   ·
ko(mu)   ·
kon   ·
kona   ·
kono(mu)   ·
koori   ·
koo(ru)   ·
koro(bu)   ·
koro(garu)   ·
koromo   ·
koro(su)   ·
ko(rashimeru)   ·
ko(rasu)   ·
kore   ·
ko(riru)   ·
ko(ru)   ·
koshi   ·
ko(su)   ·
kota(e)   ·
kota(eru)   ·
koto   ·
kotobuki   ·
koto(naru)   ·
kotowa(ru)   ·
kotsu   ·
kou   ·
kou~   ·
ko(u)   ·
koumu(ru)   ·
~ kowa   ·
kowa(garu)   ·
kowa(i)   ·
kowa(reru)   ·
kowa(su)   ·
-ko(yasu)   ·
ku   ·
kuba(ru)   ·
kubi   ·
kuchi   ·
kuchibiru   ·
ku(chiru)   ·
kuda   ·
kuda(keru)   ·
kuda(ku)   ·
kujira   ·
kuki   ·
kumi   ·
kumo   ·
kumo(ru)   ·
ku(mu)    ·
kun   ·
kuni   ·
kura   ·
kurai   ·
kura(i)   ·
ku(rasu)   ·
kurenai   ·
ku(reru)   ·
kuro   ·
kuro(i)   ·
ku(ru)   ·
kuruma   ·
kuru(u)   ·
kuru(shii)   ·
kuru(waseru)   ·
kusa   ·
kusa(i)   ·
kusa(reru)   ·
kusari   ·
kusa(ru)   ·
kusuri   ·
kutsu   ·
kutsugae(su)   ·
kuu   ·
ku(u)   ·
kuwa   ·
kuwa(eru)   ·
kuwada(teru)   ·
kuwa(shii)   ·
kuwa(waru)   ·
ku(yamu)   ·
kuya(shii)   ·
kya   ·
kyaku   ·
kyo   ·
kyoku   ·
kyou   ·
kyuu   ·romaji kana kanji stroke-order page of Aule-browser.com · legal and copyright: edrdg.org licenses Kanjidic2, edict, edict2 and JMDict under a Creative Commons Attribution-ShareAlike Licence