Stroke Order Diagrams from WINTTK.com for Level 1 and 2

All diagrams are labeled copyright Alpha Inc. with all rights reserved; Please respect their copyright.
Click a Kanji to view a GIF diagram, then navigate backwards to return to the list.

Level 1 (1988/98 Henshall "Remembering" Order)

  1   一
  2   右
  3   雨
  4   円
  5   王
  6   音
  7   下
  8   火
  9   花
 90   貝
 10   学
 11   気
 12   九
 13   休
102   玉
 14   金
 15   空
 16   月
 17   犬
 18   見
 19   五
 20   口
 21   校
 22   左
 23   三
 24   山
 25   子
 26   四
 27   糸
 28   字
 29   耳
 30   七
 31   車
 32   手
 33   十
 34   出
 35   女
 36   小
 37   上
 38   森
 39   人
 40   水
 41   正
 42   生
 43   青
 44   夕
 45   石
 46   赤
 47   千
 48   川
 49   先
 50   早
162   草
 51   足
 52   村
 53   大
 54   男
170   竹
 55   中
 56   虫
 57   町
 58   天
 59   田
 60   土
 61   二
 62   日
 63   入
 64   年
 65   白
 66   八
 67   百
 68   文
 69   木
 70   本
 71   名
 72   目
 73   立
 74   力
 75   林
 76   六

Level 2 Grade 2

 77   引
812   羽
 78   雲
234   園
 79   遠
 80   何
 81   科
 82   夏
 83   家
 84   歌
 85   画
 86   回
 87   会
 88   海
 89   絵
 91   外
243   角
218   楽
244   活
 92   間
830   丸
249   岩
 93   顔
 94   汽
 95   記
 96   帰
836   弓
 97   牛
 98   魚
 99   京
100   強
101   教
103   近
267   兄
104   形
105   計
106   元
274   言
107   原
108   戸
109   古
110   午
111   後
112   語
113   工
277   公
114   広
115   交
116   光
117   考
118   行
119   高
120   黄
121   合
122   谷
123   国
124   黒
125   今
126   才
284   細
127   作
128   算
129   止
130   市
981   矢
498   姉
131   思
132   紙
133   寺
134   自
135   時
136   室
137   社
138   弱
139   首
140   秋
308   週
141   春
142   書
143   少
144   場
145   色
146   食
147   心
148   新
149   親
150   図
151   数
152   西
153   声
154   星
155   晴
156   切
157   雪
158   船
329   線
159   前
160   組
161   走

163   多
164   太
165   体
166   台
167   地
168   池
169   知
171   茶
172   昼
173   長
174   鳥
175   朝
349   直
176   通
177   弟
178   店
179   点
180   電
181   刀
182   冬
183   当
184   東
185   答
186   頭
187   同
188   道
189   読
364   内
190   南
365   肉
191   馬
192   売
193   買
194   麦
195   半
196   番
197   父
198   風
199   分
200   聞
201   米
202   歩
203   母
204   方
205   北
206   毎
207   妹
392   万
208   明
209   鳴
210   毛
211   門
212   夜
213   野
214   友
215   用
216   曜
217   来

219   里
220   理
221   話